logo CUK-pp logo Polskie Towarzystwo Informatyczne logo CUK-PP

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy

Jak zdobyć certyfikat CUK-PP

1. Wymaganie wstępne

Wymagania wstępne, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji:

 • umiejętność pisania i czytania ze zrozumieniem
 • umiejętność posługiwania się komputerem

Instytucja Certyfikująca (PTI) nie weryfikuje tych umiejętności przed przystąpieniem Kandydata do walidacji.

 

2. Założenie konta w systemie

Rejestracja do procesu walidacji odbywa się drogą elektroniczną w systemie www.eecdl.pl, z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Kandydat powinien założyć konto w systemie przez wypełnienie krótkiego formularza.

Podczas zakładania konta w systemie Kandydat:

 • podaje dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL) oraz dane kontaktowe: minimum adres e-mail oraz ewentualnie ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość
 • akceptuje regulamin systemu egzaminacyjnego oraz politykę ochrony prywatności
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytucję Certyfikującą (IC)

Po założeniu konta, na podany przez siebie adres mailowy Kandydat otrzymuje e-mail potwierdzający założenie konta wraz z informacją, jakie kolejne kroki musi wykonać, żeby uzyskać certyfikat. Takie same informacje Kandydat znajdzie po zalogowaniu się na swoje konto w systemie.

 

3. Logowanie na konto

Po wywołaniu strony www.eecdl.pl Kandydat wpisuje swój login (numer PESEL) i hasło – pierwsze hasło jest wygenerowane przez system w trakcie zakładania konta i wysłane Kandydatowi mailem. Przy pierwszym zalogowaniu do systemu, kandydat jest proszony o zmianę hasła na wybrane przez siebie.

Po zalogowaniu się do systemu Kandydat może:

 • zapoznać się z poradnikami ECDL (pierwsza zakładka menu)
 • odbyć dowolną liczbę szkoleń e-learningowych (druga zakładka menu)
 • wyszukać centra egzaminacyjne czy laboratoria, w których chciałby zdawać egzaminy a także zapoznać się z harmonogramem „otwartych” terminów zdawania egzaminów w poszczególnych laboratoriach (trzecia zakładka menu)
 • zarządzać egzaminami ECDL, CUK-PP, e-Obywatel, EPP – opłata za egzaminy, przeglądanie wyników egzaminów (czwarta i piąta zakładka menu)
 • przeczytać aktualności (szósta zakładka menu)
 • pobrać pliki dostępne dla Kandydata (siódma zakładka menu)
 • przejść do różnych stron internetowych, związanych z walidacją i certyfikacją (ósma zakładka menu)
 • edytować swój profil w systemie, w tym wystąpić o usunięcie konta (dziewiąta zakładka menu)
 • oglądać statystyki dotyczące zdawalności poszczególnych egzaminów (dziesiąta zakładka menu)
 • oglądać listę kontaktów wraz z numerami telefonów, adresami mailowymi – koordynatorzy, biuro, komisja jakości (jedenasta zakładka menu)

 

4. Wybór terminu i miejsca walidacji

Po zalogowaniu się na konto Kandydat może wybrać termin i miejsce przeprowadzenia walidacji spośród dostępnych terminów otwartych. Terminy i miejsca są wyświetlane w formie listy z możliwością sortowania po dacie i filtrowania wg. województw. Instytucja Certyfikująca przewiduje też możliwość kontaktu przez Kandydata z wybranym Centrum Egzaminacyjnym/Laboratorium w celu ustalenia indywidualnego terminu.

Kandydat może podejść do zdawania egzaminu z kolejnych modułów w dowolnym Centrum/Laboratorium Egzaminacyjnym ECDL na terenie Polski, a także w innych krajach, w których ECDL/ICDL jest obecny, w dowolnym języku.

W przypadku niezaliczenia danego modułu, po wniesieniu odpowiedniej opłaty Kandydat może zdawać egzamin poprawkowy. Nie może podejść do poprawki tego samego dnia, w którym zdawał dany moduł.

 

5. Wybór modułu

Podczas wyboru terminu i miejsca egzaminu Kandydat ma możliwość wybrania, które moduły chciałby zdawać w danym terminie. Na kwalifikację składają się 4 moduły, każdy trwający 45 minut przeznaczonych na rozwiązanie zadań. Tylko zaliczenie wszystkich 4 modułów pozwala na uzyskanie kwalifikacji. Kandydat w danym terminie może przystąpić do zdawania dowolnej liczby modułów. Pozostałe może zaliczyć w innym terminie a także w innym miejscu (laboratorium egzaminacyjnym).

Każdy egzamin B1 i B2 składa się z 16  pytań teoretycznych wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią poprawną i z 16 zadań praktycznych do wykonania na komputerze. Każdy egzamin B3 i B4 składa się z 32 zadań praktycznych do wykonania na komputerze.

 

6. Wybór wersji modułu

Moduły B3 (Przetwarzanie tekstów) i B4 (Arkusze kalkulacyjne) dostępne są w kilku wariantach – mogą być zdawane na różnych wersjach aplikacji użytkowej. Dostępne są wersje zarówno dla Open Office jak i dla kilku wersji MS Office. Jeśli Kandydat chce zdawać egzamin B3 lub B4 na konkretnej wersji aplikacji użytkowej, powinien to ustalić z Centrum Egzaminacyjnym, gdyż egzamin odbywa się na takiej wersji aplikacji, jaka jest zainstalowana na stanowisku egzaminacyjnym.

 

7. Opłata za egzamin

Opłata za podejście do walidacji polega na wykupieniu kuponu (kupon nie jest imienny). Kupon obejmuje 1 moduł. Kandydat może dokonać zakupu w dowolnym momencie (tzn. może to zrobić po wybraniu terminu, miejsca, modułów), ważne, aby zrobił to przed walidacją (kupon jest wysyłany mailem) i przybył z kuponem (wydruk, obraz w smartfonie lub przepisany numer) na wyznaczony termin egzaminu.

Kupon jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.

Kupon może być normalny lub ulgowy. Prawo do ulgi mają uczniowie i studenci do 26 roku życia i emeryci powyżej 60 roku życia.

 

8. Przygotowanie do egzaminu

Przed przystąpieniem do egzaminów Kandydat może dokonać diagnozy samodzielnie (autodiagnoza), korzystając z udostępnionych na stronie internetowej IC informacji i materiałów:

 • wykaz efektów uczenia się wraz z kryteriami weryfikacji zamieszczony w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji – dostępne dla wszystkich
 • szczegółowe sylabusy wszystkich modułów na stronie internetowej ecdl.pl – dostępne dla wszystkich
 • opis prowadzenia walidacji przez IC (metody, czas trwania walidacji, warunki techniczne) – dostępne dla wszystkich
 • narzędzie do diagnozy kompetencji – próbne testy – dostępne dla wszystkich na stronach niektórych Centrów Egzaminacyjnych
 • barometr kompetencji – diagnostyczne testy wiedzy z pełnego zakresu certyfikacji – dostępne po założeniu konta i zalogowaniu do systemu eecdl.pl
 • e-learning sprawdzający, powtórzeniowy dla każdego modułu – dostępny po założeniu konta i zalogowaniu do systemu eecdl.pl

 

9. Egzamin

Przychodząc na egzamin Kandydat musi ze sobą zabrać:

 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport)
 • Ważny kupon (opłata za egzamin)
 • Dokument potwierdzający prawo do ulgi (jeśli Kandydat zakupił kupon ulgowy) – legitymacja uczniowska/studencka/emerycka
 • W przypadku osób z niepełnosprawnościami – dokument potwierdzający niepełnosprawność (do okazania egzaminatorowi), jeśli Kandydat chce skorzystać z prawa do przedłużonego czasu pisania testu.

 Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się za pomocą testu teoretycznego i zadań – realizowanych na komputerze. Egzamin jest odrębny dla każdego z 4 zestawów, składa się z zadań (poleceń) praktycznych oraz z pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią; łącznie 32 pytania i zadania dla każdego zestawu, przy czym dla pierwszych dwóch zestawów liczba zadań (poleceń) wynosi 16, zaś dla trzeciego i czwartego zestawu są to tylko i wyłącznie zadania (polecenia) realizowane na komputerze. Dla każdego zestawu istnieje 8 różnych zbiorów pytań i zadań egzaminacyjnych dla każdej wersji pakietu biurowego (dla 2 ostatnich zestawów). Norma zaliczenia dla każdego zestawu: 75% możliwych do uzyskania punktów. Nie wszystkie kryteria weryfikacji są sprawdzane na każdym egzaminie testowym. Pytania i zadania dobrane są w taki sposób, by rozkład pytań i zadań testowych był równomierny (proporcjonalny) w stosunku do poszczególnych umiejętności z każdego z zestawów efektów uczenia się. Egzamin testowy jest skonstruowany w sposób uniemożliwiający zaliczenie egzaminu w przypadku, gdy jedna z umiejętności z zestawu efektów uczenia się nie została opanowana/zweryfikowana pozytywnie. Egzamin prowadzony jest zgodnie z procedurami instytucji certyfikującej jedynie w akredytowanych laboratoriach i jedynie przez certyfikowanych egzaminatorów. Instytucja certyfikująca może przeprowadzać walidacje we własnym zakresie. Przewidziano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (możliwość przedłużenia przez Egzaminatora czasu trwania egzaminu) i w specjalnych tyflolaboratoriach, przystosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących. Poszczególne zestawy efektów uczenia się składają się na 4 moduły. Na wykonanie zadań składających się na każdy moduł / zestaw efektów uczenia się Kandydat ma 45 minut. Każdy moduł odpowiada jednemu z zestawów efektów uczenia się. Zadania składające się na moduł są pobierane poprzez sieć Internet z centralnego systemu egzaminacyjnego. Egzaminator losuje dla Kandydata jeden z ośmiu zestawów. Jeśli okaże się, że dwóch siedzących koło siebie Kandydatów ma wylosowany ten sam zestaw, Egzaminator może wykonać powtórne losowanie. Przy egzaminie poprawkowym Kandydat dostaje inny zestaw pytań/zadań niż za pierwszym razem.

Proces walidacji (weryfikacji efektów uczenia się) może być przeprowadzony w ciągu jednego dnia lub większej liczby dni. Kandydat dowolnie wybiera moduły, zdawane podczas danego podejścia, danego dnia.

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się w jednym z centrów egzaminacyjnych IC.

Do walidacji w danym terminie może przystąpić Kandydat zapisany na dany termin, posiadający ważny kupon.

Przed przystąpieniem do walidacji Kandydat:

 • Na stanowisku komputerowym wskazanym przez Egzaminatora uruchamia aplikację egzaminacyjną, potwierdza w niej lokalizację laboratorium, wpisuje swój numer PESEL i numer Egzaminatora przez niego podany
 • Okazuje Egzaminatorowi ECDL dokument ze zdjęciem i numerem PESEL potwierdzający tożsamość
 • Okazuje (jeśli posiada) dokument uprawniający do ulgi (legitymacja szkolna/studencka/ emerycka) lub zaświadczenie o niepełnosprawności
 • Wręcza Egzaminatorowi kupon lub przekazuje numer kuponu

Egzaminator sprawdza zgodność numeru PESEL Kandydata w systemie i w dokumencie tożsamości  oraz zgodność wyglądu Kandydata ze zdjęciem a także ważność kuponu i jego zgodność z uprawnieniami i z planowanym przez Kandydata egzaminem (pierwszy/kolejny/poprawkowy, B1/B2/B3/B4)

Egzaminator przypomina zdającym jak przebiega egzamin a następnie każdemu zdającemu:

 • Wybiera odpowiedni moduł
 • Wybiera właściwą platformę aplikacyjną do realizacji egzaminu
 • Ewentualnie zaznacza opcję opłaty ulgowej, jeśli taka przysługuje Kandydatowi
 • Ewentualnie zaznacza opcję niepełnosprawności, jeśli zgodna ze stanem faktycznym
 • Losuje numer testu a jeśli wylosuje taki sam numer jak u Kandydata siedzącego obok, losuje powtórnie
 • Sprawdza, czy zostały prawidłowo pobrane i rozpakowane pliki egzaminacyjne, a jeśli tak nie jest pobiera je i rozpakowuje

Następnie Kandydat uruchamia egzamin w aplikacji egzaminacyjnej, wybierając przycisk „start egzaminu”. Jeśli Kandydat zorientuje się w trakcie egzaminu, że popełnił błąd w którymś z pytań a czas przewidziany na egzamin jeszcze nie upłynął, może wrócić do tego pytania zadania i poprawić odpowiedź. W trakcie egzaminu zdający widzi zegar a jeśli w przewidzianym czasie nie zakończy egzaminu, system egzaminacyjny zrobi to za niego.

Egzaminator ma obowiązek:

 • Dopilnowania samodzielnej pracy Kandydatów
 • Reagowania na wszelkie nieprawidłowości (hałas, rozmowy, korzystanie z pomocy)

W przypadku stwierdzonej niesamodzielnej pracy lub innych nieprawidłowości, egzaminator może potraktować egzamin Kandydata w całości jako niezdany.

Podczas trwania egzaminu – w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych okoliczności – egzaminator może wydłużyć lub skrócić czas egzaminu danemu Kandydatowi.

Kandydat po zakończeniu egzaminu zamyka, zapisuje a następnie pakuje pliki egzaminacyjne (egzaminator może pomóc w tej czynności) i przesyła poprzez aplikację egzaminacyjną do systemu. Kandydatowi nie wolno samodzielnie usuwać plików egzaminacyjnych z komputera.

W trakcie egzaminu w laboratorium egzaminacyjnym może przebywać jedynie egzaminator prowadzący egzamin i kandydaci oraz ewentualny audytor:

 • Koordynator Regionalny, któremu podlega egzaminator prowadzący egzamin
 • Członek Komisji Jakości IC na podstawie upoważnienia od przewodniczącego Komisji Jakości
 • Audytor Polskiego Biura ECDL na podstawie upoważnienia Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL
 • Audytor PZZJ

Ze względu na możliwość przeprowadzania audytu przez wyżej wymienionych audytorów, drzwi do laboratorium i do budynku, w którym znajduje się laboratorium nie mogą być zamknięte na klucz.

W przypadku Kandydata niewidomego, dopuszcza się obecność lektora, który może jedynie czytać pytania i polecenia, bez dodatkowych komentarzy.

Maksymalna liczba osób podchodzących jednorazowo do walidacji to 20 osób.

Wynik każdego egzaminu Kandydat może odczytać na swoim koncie w systemie eecdl.pl, najpóźniej 7 dni po egzaminie.

W przypadku niezaliczenia egzaminu, Kandydat może zdawać (do skutku) egzamin poprawkowy, po wykupieniu kodu na każdy taki egzamin. Nie ma możliwości zdawania egzaminu poprawkowego z danego modułu w tym samym dniu co egzamin niezdany.

 

10. Wybór rodzaju certyfikatu

Aby uzyskać certyfikat CUK-PP i/lub ECDL BASE, Kandydat musi zdać egzaminy z 4 modułów:

 • Podstawy pracy z komputerem (B1)
 • Podstawy pracy w sieci (B2)
 • Przetwarzanie tekstów (B3)
 • Arkusze kalkulacyjne (B4)

Po zdaniu wszystkich czterech egzaminów, Kandydat automatycznie uzyskuje certyfikat ECDL BASE i może go zamówić przez swoje konto w systemie eecdl.pl. Jeśli wpłacił dodatkowo 35 PLN (równocześnie z wpłatą za egzaminy albo w terminie późniejszym), może zamówić także certyfikat CUK-PP. Oba certyfikaty drukowane są po polsku i angielsku i są chronione hologramem – PTI w przypadku CUK-PP i ECDL w przypadku ECDL BASE.

„Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy” jest wydawany przez IC – PTI wszystkim osobom, które spełniły wymogi certyfikacji ECDL BASE, a więc zdały cztery egzaminy B1, B2, B3, B4 w dowolnym czasie  i w dowolnym miejscu na świecie. Certyfikacja ECDL BASE istnieje w Polsce od 1 października 2013 r. i komplet 4 egzaminów (B1, B2, B3, B4) zdanych po tej dacie uprawnia do otrzymania certyfikatu CUK-PP. Wszystkie egzaminy ECDL zdawane w Polsce są zapisane w centralnej bazie danych ECDL Polska, tak więc automatycznie, każdy człowiek posiadający konto w systemie eecdl.pl i mający zdane wszystkie 4 egzaminy, może – po zalogowaniu się do systemu i uiszczeniu opłaty za certyfikat – zamówić ten certyfikat w systemie i odebrać go w IC lub wskazanym przez siebie Centrum Egzaminacyjnym. Konto Kandydata w systemie eecdl.pl istnieje dla wszystkich zdających egzaminy ECDL w Polsce od 2009 roku. Konto może zostać zamknięte tylko na wniosek jego posiadacza, z konsekwencją wymazania wszelkiej wiedzy o zdanych egzaminach ECDL. Jeśli egzaminy były zdawane w jakimś kraju poza Polską, Kandydat musi przedstawić bądź certyfikat ECDL wydany w tym kraju, bądź udokumentować to w inny wiarygodny sposób (karta osiągnięć, zaświadczenie celowe – wydane przez Krajowego Operatora ECDL z danego kraju). Jeśli Kandydat zdał za granicą tylko część egzaminów (i to wykazał), może zdać brakujące na terenie Polski i uzyskać certyfikaty ECDL BASE i CUK-PP. Egzaminy B1, B2, B3, B4 zawierają się także w innych certyfikatach ECDL wydawanych w Polsce:

 • ECDL STANDARD (B1, B2, B3, B4 + dowolne 3 z grupy Standard)
 • ECDL PTI STANDARD (B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3)
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (B1, B2, B3, B4)
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 8 (B1, B2, B3, B4, S3)
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (B1, B2, B3, B4, S9)
 • ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (B1, B2, B3, B4, S3, S9)

i w związku z tym posiadacze tych certyfikatów mają także prawo uzyskać certyfikat CUK-PP na podanych wyżej zasadach. W przypadku wydania certyfikatu CUK-PP na podstawie uznanych osiągnięć, certyfikat nosi datę wystawienia (bieżącą), natomiast daty egzaminów są przeszłe (rzeczywiste daty zaliczenia egzaminów).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji Kandydat, który uiścił opłatę w kwocie 35 PLN uzyskuje certyfikat CUK-PP w języku polskim i angielskim. Certyfikat jest wydrukowany na kartonie, z oznaczeniem poziomu PRK (2), wklejonym hologramem PTI, numerowany. Certyfikat jest drukowany z centralnego systemu eecdl.pl, możliwa więc jest jednolita numeracja na terenie całego kraju.

 

11. Odwołanie

Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od wyniku walidacji. Jeśli uzna, że egzamin został oceniony negatywnie a w jego ocenie powinien być zaliczony – powinien w ciągu 2 tygodni kalendarzowych od opublikowania wyniku testu w systemie zgłosić się do IC mailowo lub telefonicznie. Jego egzamin zostanie powtórnie sprawdzony przez Audytora (wszystkie pliki egzaminacyjne są zapisywane w centralnym systemie egzaminacyjnym) i jeśli jego odwołanie okaże się słuszne – wynik egzaminu zostanie skorygowany.

Kandydat może także tą samą drogą wnieść do IC skargę na niewłaściwe zachowanie się Egzaminatora w trakcie egzaminu.

W przypadku, gdy w trakcie egzaminu wydarzy się coś, co uniemożliwia jego kontynuację, egzamin zostanie wznowiony po ustaniu przyczyny. Jeśli jakaś sytuacja wymusza przerwanie egzaminu (np. zasłabnięcie któregoś ze zdających) egzaminator może przedłużyć czas trwania egzaminu adekwatnie do wymuszonej przerwy.

 

12. Odnawianie kwalifikacji

Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy” jest ważny bezterminowo.

Posiadacz kwalifikacji może ją odnawiać w przypadku pojawienia się nowej wersji sylabusa czy na innej (nowszej) wersji oprogramowania, ale dopuszczalne jest także uzyskanie dokładnie tej samej kwalifikacji, ale z inną, bardziej aktualną datą. W takim przypadku na certyfikacie będą zaznaczone aktualne warianty czy daty uzyskania kwalifikacji.

Odnawianie odbywa się na zasadzie ponownego podejścia do egzaminu z danego modułu w wybranej wersji. Kandydat umawia się na egzamin w normalnym trybie  i go zdaje a następnie (w przypadku powodzenia), zamawia certyfikat, na którym automatycznie drukowane są zdane egzaminy składające się na CUK-PP w najświeższych datach.