logo CUK-pp logo Polskie Towarzystwo Informatyczne logo CUK-PP

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy

CUK-pp

O CUK-pp

 

W sierpniu 2018 roku do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) włączono kwalifikację  rynkową Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp) decyzją Ministra Cyfryzacji działającego na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku. Kwalifikację przypisano do drugiego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK 2).

Kwalifikację wpisano również do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/.
W grudniu 2018 roku Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) uzyskało uprawnienia Instytucji Certyfikującej dla tej kwalifikacji decyzją Ministra Cyfryzacji.

 

 

Włączenie do ZSK kwalifikacji CUK-pp jest istotnym krokiem w stronę wyjścia certyfikacji umiejętności komputerowych poza szkoleniowe projekty unijne i włączenia jej w relacje pracodawcy z pracownikami. Rejestr daje przedsiębiorcom możliwość przeglądu kwalifikacji rynkowych i wybrania tych, których potrzebują dla swoich pracowników lub kandydatów do pracy. Z drugiej strony pokazuje też możliwości kształcenia, zdobywania kwalifikacji i certyfikacji osobom wchodzącym na rynek pracy lub poszukującym nowych wyzwań.
Do końca 2018 roku do ZRK wpisano 41 kwalifikacji rynkowych.

 

Kwalifikację CUK-pp opisują 4 zestawy efektów uczenia się:

 

Na czym polega egzamin CUK-pp?
Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się przez egzaminy zdawane na komputerze.
– Trzeba zdać 4 egzaminy, żeby uzyskać kwalifikację CUK-pp.
– Dla każdego z 4 zestawów jest odrębny egzamin i składa się z 32 pytań i zadań dla każdego z nich.
– Dla każdego z modułów B1 i B2 jest 16 zadań i pytań. Dla modułów B3 i B4  jest 16 zadań praktycznych.
– Dla każdego egzaminu istnieje 8 różnych zbiorów pytań i zadań.
– Rozkład pytań i zadań jest równomierny do poszczególnych umiejętności z każdego z zestawów efektów uczenia się.
– Zaliczony jest każdy egzamin, w którym poprawna jest 75% możliwych do uzyskania punktów.
– Kandydat ma 45 minut na wykonanie zadań składających się na każdy moduł egzaminacyjny.
– Ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych jest możliwość przedłużenia przez egzaminatora czasu trwania egzaminu oraz możliwość zdawania egzaminów w specjalnych tyflolaboratoriach, przystosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących.
– Egzaminy przeprowadzane są przez certyfikowanych egzaminatorów, w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami PTI.

 

Kto może uzyskać certyfikat CUK-pp?
Kwalifikacja CUK-pp jest uogólnieniem międzynarodowej kwalifikacji ECDL BASE, nadawanej przez PTI, jako krajowego operatora ECDL – Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Żeby uzyskać CUK-pp w PTI, wystarczy więc zdać 4 egzaminy składające się na ECDL BASE. Dodatkowo, Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy wydawany jest przez PTI wszystkim osobom, które spełniły wymogi certyfikacji ECDL BASE w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu na świecie.
Certyfikacja ECDL BASE istnieje w Polsce od 1 października 2013 roku. Komplet 4 egzaminów (B1, B2, B3, B4) zdanych po tej dacie uprawnia wszystkich do otrzymania certyfikatu CUK-pp. Każdy, kto kiedyś zdał wszystkie 4 egzaminy, po zalogowaniu się do systemu eecdl.pl na swoje konto Kandydata i opłaceniu 35 PLN może zamówić ten certyfikat.

 

Na podstawie zasady uznawania i akumulacji osiągnięć, wszyscy dotychczasowi posiadacze certyfikatu ECDL BASE – lub innych certyfikatów ECDL, zawierających moduły ECDL B1, B2, B3 i B4 – mogą wystąpić do PTI o wydanie certyfikatu CUK-pp. Te inne certyfikaty to np.:

 

To ciekawa możliwość na uzyskanie certyfikatu CUK-pp dla tych, którzy w przeszłości uzyskali certyfikaty ECDL potwierdzające ich kompetencje komputerowe.
Praktyka polegająca na tym, że CUK-pp wydawany jest jednocześnie z certyfikatem ECDL BASE jest też wielkim ułatwieniem dla beneficjentów środków unijnych na szkolenia komputerowe, którzy mogą wykorzystać poznane i stosowane w wielu projektach programy szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL, które teraz będą mogły zakończyć się także certyfikacją CUK-pp.
Warto przypomnieć, że sylabusy modułów B1, B2, B3, B4 napisane są w języku efektów uczenia się, tak jak i mniej szczegółowy sylabus (czyli właśnie zbiór efektów uczenia się)  CUK-PP w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

 

Według Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) przygotowanego przez Komisję Europejską w 2018 roku, zaledwie 46% Polaków posiada podstawowe lub wyższe umiejętności cyfrowe. 54% nie ma ich wcale albo prawie wcale. Jednocześnie ok. 90% stanowisk pracy wymaga co najmniej podstawowych umiejętności cyfrowych.
Luka kompetencyjna jest więc bardzo duża!